وندور لیست ها

شرکت ملی گاز ایران (NIGC)
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (NIGEDC)
شرکت ملی نفت ایران(NIOC)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی(NPC)
شرکت نفت و گاز پارس(POGC)
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(NISOC)
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت(NIOEC)
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)
شرکت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDEMCO)
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران(NIORDC)
شرکت مهندسی و توسعه نفت(PEDEC)
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی(PIDEC)
شرکت ملی حفاری(NIDC)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(IOPTC)
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی(SPGC)
شرکت مجتمع گاز زاگرس جنوبی(SZOGPC)
"گروه مپنا(Mapna Group)
نفت و گاز مپنا-مپنا بویلر-مپنا نیروگاهی"
شرکت انتقال گاز ایران(NIGTC)
شرکت پالایش نفت اصفهان(EORC)
شرکت پالایش نفت بندرعباس(BAORCO)
شرکت نفت ستاره خلیج فارس(PGSOC)
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)
شرکت پتروایرانیان(Petro Iranian)
شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران(ODCC)